Rehabilitačné stredisko SPOLU o. z. v súčasnosti disponuje voľnou kapacitou pre klientov/-tky.

Cieľom rehabilitačného strediska SPOLU o. z. je poskytovať všestrannú starostlivosť a pomoc osobám s mentálnym znevýhodnením.

Hlavnou prioritou zariadenia je skvalitňovať a zlepšovať život klientov/-tok so zreteľom na ich individuálne potreby.

V prípade záujmu o viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. číslach 0905 123 433 a 0950 286 809.

Voľné miesta pre klientov/-tky

Cieľom rehabilitačného strediska SPOLU o.z. je poskytovať všestrannú starostlivosť a pomoc osobám s mentálnym znevýhodnením. Hlavnou prioritou zariadenia je skvalitňovať a zlepšovať život klientov/-tok so zreteľom na ich individuálne potreby.

Rehabilitačné stredisko SPOLU o.z. v súčasnosti disponuje voľnou kapacitou pre klientov/-tky. Kapacita zariadenia je 20 miest.

Sociálna služba v zariadení je poskytovaná na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a platného cenníka sociálnej služby.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://spoluoz.sk/cennik/

SPOLU o.z. je registrované na Ú-BSK, čo umožňuje spolufinancovanie sociálnej služby, ktorú zariadenie poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Sociálnu službu je možné poskytovať aj samoplatcom.

V prípade záujmu o viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. číslach 0905 123 433 a 0950 286 809 alebo prostredníctvom FB stránky SPOLU o.z.

Vízia SPOLU o. z.

Strategická vízia

Rehabilitačné stredisko SPOLU o. z. dosiahne prostredníctvom napĺňania podmienok kvality vysokú kvalitu ponúkaných sociálnych služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

Poslanie

Poslaním SPOLU o. z. je kvalitné poskytovanie sociálnej služby  prijímateľom sociálnej služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Našou filozofiou je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb. V súlade so štandardami kvality sociálnych služieb zavádzať inovatívne metódy, vytvárať dôstojné a bezpečné podmienky života prijímateľov sociálnej služby, aby aj napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu viedli plnohodnotný život a boli zachované ich základné práva a slobody.

Dobré meno zariadenia, dôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty. Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, tolerancia a ochrana životného prostredia. Prijímateľ sociálnej služby je našim rovnocenným partnerom – jeho spokojnosť je našou prioritou.

Vízia

Našou víziou je vytvorenie a zabezpečenie kvalitného a bezpečného prostredia pre prijímateľov sociálnej služby, formou implementovania podmienok kvality, zamerané na ochranu ľudí s mentálnym znevýhodnením pred všetkými formami zlého zaobchádzania, s nulovou toleranciou násilia, vytváranie podmienok na integráciu prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti, na základe ich záujmu, individuálnych schopností a možností, zabezpečovanie a podporovanie foriem aktívneho zapojenia do spoločnosti s cieľom zlepšenia kvality ich života. Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich prijímateľov sociálnej služby.

Strategické ciele zariadenia sociálnych služieb:

  • Poskytovanie sociálnych služieb v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou s princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral, z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine pre bezpečný a dôstojný život.
  • Podporovanie integrácie prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti, na podporu a rozvoj individuálnych potrieb a naplniteľných požiadaviek na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity.
  • Uplatňovanie podmienok kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja nášho zariadenia, vytváranie prostredia eliminujúceho vznik možných nezhôd a rizík pri poskytovaní kvality v sociálnych službách. Posilňovanie multidisciplinárnej tímovej spolupráce medzi organizačnými zložkami v zariadení.
  • Vytváranie prostredia pre dlhodobý rast profesionálnej odbornosti, zodpovednosti a vzájomnej dôvery zamestnancov, zameraných na neustále zdokonaľovanie kvality ponúkaných sociálnych služieb.
  • Sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb, implementovanie ich do podmienok zariadenia a dosahovanie stability.
  • Zabezpečovanie neustálej bezpečnosti prijímateľov sociálnej služby v diagnostických a rehabilitačných procesoch.
  • Efektívne nakladenie s dostupnými zdrojmi (materiálnymi, finančnými a personálnymi).
  • Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb monitorovaním rizík.

Manažérstvo kvality

V rámci implementácie podmienok kvality uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, podmienky kvality sú zadefinované v prílohe č.2 k zákonu č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V súčasnosti vytvárame vhodné podmienky na zavádzanie postupov a opatrení ako aj podmienok na spätnú väzbu od prijímateľov, rodinných príslušníkov, komunity i širšej verejnosti.

Cieľom implementácie podmienok kvality je trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pomocou plánovania, konania, usmerňovania, merania a hodnotenia na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby.     

Projekt: Germicídne žiariče

Úspešne sa nám podarilo v našom Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. zrealizovať projekt, prostredníctvom ktorého sme nakúpili dva germicídne žiariče. Za finančnú podporu na nákup germicídnych žiaričov vďačíme Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), ktorý sme požiadali o Individuálnu dotáciu.

https://bratislavskykraj.sk/

ĎAKUJEME!

Naším cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a pracovníkov sociálneho zariadenia prostredníctvom mobilných germicídnych žiaričov, ktoré v našom zariadení vyčistia vzduch a povrchy od vírusov a baktérií. Môžeme ich používať každodenne a to aj za prítomnosti ľudí. Snažíme sa predchádzať výskytu a šíreniu akýchkoľvek ochorení v našom zariadení.

Výška dotácie, ktorú nám BSK poskytlo je 1 380,00 €.

Projekt „Psychodiagnostické metódy“ pre Rehabilitačné stredisko SPOLU o.z.

S cieľom skvalitniť poskytované sociálne služby v našom Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. sídliacom na Vígľašskej 11-13 v Bratislave – Petržalke sme sa rozhodli vypracovať projekt.

Projekt, ktorý by pomohol súčasným aj budúcim prijímateľom sociálnej služby a aby pomohol aj našim zamestnancom, psychologičke a sociálnym pracovníčkam, aby skvalitnili svoju prácu.

Tento náš cieľ sa nám podarilo zrealizovať vďaka Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá nám poskytla dotáciu vo výške 700 € na projekt s názvom „Psychodiagnostické metódy“.

Určite sa teraz pýtate: „Čo sú to psychodiagnostické metódy?“

Psychodiagnostickou metódou rozumieme sústavu podnetov či postupov, ktorými zisťujeme a meriame duševné vlastnosti, stavy a charakteristiky človeka. Tieto metódy môžeme rozdeliť na klinické a testové. Medzi testové metódy zaraďujeme výkonové testy (napr. testy inteligencie, pamäte, pozornosti, kreativity atď.) a testy osobnosti. Práve tieto testové metódy sú to, čo sme vnímali ako dôležité a potrebné v našom zariadení.

Je pre nás a pre našu prácu dôležité vedieť a poznať, akou kapacitou v týchto oblastiach prijímatelia sociálnych služieb v našom zariadení disponujú. Preto sme sa rozhodli kúpiť inteligenčné testy, ktorými okrem inteligenčného kvocientu (IQ) zistíme aj jednotlivé kognitívne funkcie (napr. pamäť či pozornosť), testy osobnosti a test kreativity.

Na základe výsledkov z týchto testových metód budeme vedieť lepšie nastaviť Individuálne rozvojové plány pre našich prijímateľov sociálnych služieb a skvalitníme nami poskytované psychologické a sociálne služby.

Prijímatelia sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku sa postupne zúčastnia psychologického vyšetrenia s pani psychologičkou, ktorá na základe toho vypracuje psychologický posudok, ktorý pomôže v nastavovaní cieľov práce. Taktiež je to dôležité pre budúcich prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sa rozhodnú navštevovať naše zariadenie. Pri nástupe do rehabilitačného strediska vykoná psychológ/-ička úvodnú psychodiagnostiku prijímateľa sociálnej služby a na základe výsledkov z testovania sa stanovia ciele práce. Psychodiagnostické vyšetrenie sa môže absolvovať pravidelne v ročných intervaloch, čím môžeme postrehnúť zmeny v psychike či osobnosti prijímateľov sociálnych služieb.

V Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. sa snažíme napredovať a poskytovať čo najlepšie psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú rehabilitáciu.

Ďakujeme za poskytnutú dotáciu od Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Voľné miesta pre klientov/-tky

Cieľom rehabilitačného strediska SPOLU o.z. je poskytovať všestrannú starostlivosť a pomoc osobám s mentálnym znevýhodnením. Hlavnou prioritou zariadenia je skvalitňovať a zlepšovať život klientov/-tok so zreteľom na ich individuálne potreby.

Rehabilitačné stredisko SPOLU o.z. v súčasnosti disponuje voľnou kapacitou pre klientov/-tky. Kapacita zariadenia je 20 miest.

Sociálna služba v zariadení je poskytovaná na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a platného cenníka sociálnej služby. Viac informácií nájdete na webovej stránke http://spoluoz.sk/cennik/

SPOLU o.z. je registrované na Ú-BSK, čo umožňuje spolufinancovanie sociálnej služby, ktorú zariadenie poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Sociálnu službu je možné poskytovať aj samoplatcom.

V prípade záujmu o viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. číslach 0905 123 433 a 0950 286 809 alebo prostredníctvom FB stránky SPOLU o.z.

Obdobie levandule

Od 1.7. 2020 sme opäť otvorili brány nášho zariadenia, aby sme sa mohli naplno venovať našim klientom po sociálnej aj psychickej stránke. Začali sme tvoriť, maľovať v plnom prúde. Aj príroda je nám naklonená, práve v jednom z najlepších období, kedy kvitne prekrásne voňavá levanduľa. Kreatívne produkty s jej obsahom už budú čoskoro k dispozícii.

Stále SPOLU

Vzhľadom k momentálnej celosvetovej zdravotnej situácii, sme aj my museli zatvoriť naše zariadenie. V prípade ľudí s mentálnym znevýhodnením je to zložitejšie. Sú zvyknutí na určitý denný režim, na ľudí, ktorí sa im venujú a v neposlednom rade aj sociálny kontakt a priateľov, ktorých v našom zariadení našli. Je veľmi ťažké vysvetliť im, že jednoducho nemôžeme naďalej tak fungovať, ako doteraz. Našou snahou, napriek všetkému, je udržovať kontakt, a stretávať sa do takej miery, ako je to možné. Samozrejme, s ochranným rúškom, na voľnom priestranstve a v počte jeden terapeut na jedného klienta. Aspoň toto je pre nás cesta ako ostať v kontakte a podporiť našich klientov v priaznivomduševnom rozvoji. Dúfame, že čoskoro sa situácia zlepší, a opäť sa budeme naplno venovať našej činnosti v zariadení. Dovtedy však treba dúfať, udržiavať si príjemnú náladu a najmä dobré zdravie. Dávajme na seba pozor a SPOLU to zvládneme!

Fašiangy

Keďže sa radi zabávame a tancujeme, každoročne sa v našom zariadení koná karneval. Vymýšľame a tvoríme zaujímavé masky, na konci sa určí víťazná. Taktiež náš karnevalový program tvoria rôzne  súťaže, smiech, chutné občerstvenie a tanec.

Zúčastnili sme sa aj fašiangového sprievodu, ktorý sa pravidelne koná  v Petržalke.