Rehabilitačné stredisko SPOLU o. z. v súčasnosti disponuje voľnou kapacitou pre klientov/-tky.

Cieľom rehabilitačného strediska SPOLU o. z. je poskytovať všestrannú starostlivosť a pomoc osobám s mentálnym znevýhodnením.

Hlavnou prioritou zariadenia je skvalitňovať a zlepšovať život klientov/-tok so zreteľom na ich individuálne potreby.

V prípade záujmu o viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. číslach 0905 123 433 a 0950 286 809.

Voľné miesta pre klientov/-tky

Cieľom rehabilitačného strediska SPOLU o.z. je poskytovať všestrannú starostlivosť a pomoc osobám s mentálnym znevýhodnením. Hlavnou prioritou zariadenia je skvalitňovať a zlepšovať život klientov/-tok so zreteľom na ich individuálne potreby.

Rehabilitačné stredisko SPOLU o.z. v súčasnosti disponuje voľnou kapacitou pre klientov/-tky. Kapacita zariadenia je 20 miest.

Sociálna služba v zariadení je poskytovaná na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a platného cenníka sociálnej služby.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://spoluoz.sk/cennik/

SPOLU o.z. je registrované na Ú-BSK, čo umožňuje spolufinancovanie sociálnej služby, ktorú zariadenie poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Sociálnu službu je možné poskytovať aj samoplatcom.

V prípade záujmu o viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. číslach 0905 123 433 a 0950 286 809 alebo prostredníctvom FB stránky SPOLU o.z.

Vízia SPOLU o. z.

Strategická vízia

Rehabilitačné stredisko SPOLU o. z. dosiahne prostredníctvom napĺňania podmienok kvality vysokú kvalitu ponúkaných sociálnych služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

Poslanie

Poslaním SPOLU o. z. je kvalitné poskytovanie sociálnej služby  prijímateľom sociálnej služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Našou filozofiou je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb. V súlade so štandardami kvality sociálnych služieb zavádzať inovatívne metódy, vytvárať dôstojné a bezpečné podmienky života prijímateľov sociálnej služby, aby aj napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu viedli plnohodnotný život a boli zachované ich základné práva a slobody.

Dobré meno zariadenia, dôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty. Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, tolerancia a ochrana životného prostredia. Prijímateľ sociálnej služby je našim rovnocenným partnerom – jeho spokojnosť je našou prioritou.

Vízia

Našou víziou je vytvorenie a zabezpečenie kvalitného a bezpečného prostredia pre prijímateľov sociálnej služby, formou implementovania podmienok kvality, zamerané na ochranu ľudí s mentálnym znevýhodnením pred všetkými formami zlého zaobchádzania, s nulovou toleranciou násilia, vytváranie podmienok na integráciu prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti, na základe ich záujmu, individuálnych schopností a možností, zabezpečovanie a podporovanie foriem aktívneho zapojenia do spoločnosti s cieľom zlepšenia kvality ich života. Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich prijímateľov sociálnej služby.

Strategické ciele zariadenia sociálnych služieb:

  • Poskytovanie sociálnych služieb v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou s princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral, z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine pre bezpečný a dôstojný život.
  • Podporovanie integrácie prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti, na podporu a rozvoj individuálnych potrieb a naplniteľných požiadaviek na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity.
  • Uplatňovanie podmienok kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja nášho zariadenia, vytváranie prostredia eliminujúceho vznik možných nezhôd a rizík pri poskytovaní kvality v sociálnych službách. Posilňovanie multidisciplinárnej tímovej spolupráce medzi organizačnými zložkami v zariadení.
  • Vytváranie prostredia pre dlhodobý rast profesionálnej odbornosti, zodpovednosti a vzájomnej dôvery zamestnancov, zameraných na neustále zdokonaľovanie kvality ponúkaných sociálnych služieb.
  • Sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb, implementovanie ich do podmienok zariadenia a dosahovanie stability.
  • Zabezpečovanie neustálej bezpečnosti prijímateľov sociálnej služby v diagnostických a rehabilitačných procesoch.
  • Efektívne nakladenie s dostupnými zdrojmi (materiálnymi, finančnými a personálnymi).
  • Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb monitorovaním rizík.

Manažérstvo kvality

V rámci implementácie podmienok kvality uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, podmienky kvality sú zadefinované v prílohe č.2 k zákonu č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V súčasnosti vytvárame vhodné podmienky na zavádzanie postupov a opatrení ako aj podmienok na spätnú väzbu od prijímateľov, rodinných príslušníkov, komunity i širšej verejnosti.

Cieľom implementácie podmienok kvality je trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pomocou plánovania, konania, usmerňovania, merania a hodnotenia na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby.     

Projekt: Germicídne žiariče

Úspešne sa nám podarilo v našom Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. zrealizovať projekt, prostredníctvom ktorého sme nakúpili dva germicídne žiariče. Za finančnú podporu na nákup germicídnych žiaričov vďačíme Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), ktorý sme požiadali o Individuálnu dotáciu.

https://bratislavskykraj.sk/

ĎAKUJEME!

Naším cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a pracovníkov sociálneho zariadenia prostredníctvom mobilných germicídnych žiaričov, ktoré v našom zariadení vyčistia vzduch a povrchy od vírusov a baktérií. Môžeme ich používať každodenne a to aj za prítomnosti ľudí. Snažíme sa predchádzať výskytu a šíreniu akýchkoľvek ochorení v našom zariadení.

Výška dotácie, ktorú nám BSK poskytlo je 1 380,00 €.

Dni Petržalky

Naši šikovní klienti vyrábali krásne produkty, ktoré zaujali návštevníkov podujatia. Všetko sme vypredali ? Nebojte sa, pripravujú sa nové, originálne výrobky, ktoré si určite zamilujete.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí 2018 bol úspešný. Svojou návštevou nás poctili klienti z organizácie VSTÚPTE n.o. z Malaciek a žiaci zo Spojenej školy na Švabinského ulici v Bratislave. Ďakujeme za návštevu a príjemné chvíle. Tešíme sa na ďalších záujemcov o naše centrum. Sme tu pre vás!