Stanovy občianskeho združenia

Cieľom nášho občianskeho združenia je poskytovať všestrannú starostlivosť a pomoc osobám s mentálnym znevýhodnením a vybranými odbornými činnosťami zvyšovať kvalitu ich života. Pre tento účel sme 01.12.2017 otvorili a prevádzkujeme Rehabilitačné stredisko – ambulantná forma, v ktorom poskytujeme sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Za pomoci odborného personálu podporujeme a vedieme našich klientov k samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti. Pridruženou textilnou výrobou vedieme klientov k rozvoju pracovných zručností. Výrobky slúžia na prezentáciu činnosti občianskeho združenia a šikovnosti našich klientov. Nájdete nás na Vígľašskej ulici č. 11-13 v mestskej časti Petržalka. Rehabilitačné stredisko má kapacitu 20 klientov a v súčasnej dobe poskytujeme sociálnu službu 10-tim klientom.