Vízia SPOLU o. z.

Strategická vízia

Rehabilitačné stredisko SPOLU o. z. dosiahne prostredníctvom napĺňania podmienok kvality vysokú kvalitu ponúkaných sociálnych služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

Poslanie

Poslaním SPOLU o. z. je kvalitné poskytovanie sociálnej služby  prijímateľom sociálnej služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Našou filozofiou je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb. V súlade so štandardami kvality sociálnych služieb zavádzať inovatívne metódy, vytvárať dôstojné a bezpečné podmienky života prijímateľov sociálnej služby, aby aj napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu viedli plnohodnotný život a boli zachované ich základné práva a slobody.

Dobré meno zariadenia, dôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty. Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, tolerancia a ochrana životného prostredia. Prijímateľ sociálnej služby je našim rovnocenným partnerom – jeho spokojnosť je našou prioritou.

Vízia

Našou víziou je vytvorenie a zabezpečenie kvalitného a bezpečného prostredia pre prijímateľov sociálnej služby, formou implementovania podmienok kvality, zamerané na ochranu ľudí s mentálnym znevýhodnením pred všetkými formami zlého zaobchádzania, s nulovou toleranciou násilia, vytváranie podmienok na integráciu prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti, na základe ich záujmu, individuálnych schopností a možností, zabezpečovanie a podporovanie foriem aktívneho zapojenia do spoločnosti s cieľom zlepšenia kvality ich života. Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich prijímateľov sociálnej služby.

Strategické ciele zariadenia sociálnych služieb:

  • Poskytovanie sociálnych služieb v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou s princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral, z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine pre bezpečný a dôstojný život.
  • Podporovanie integrácie prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti, na podporu a rozvoj individuálnych potrieb a naplniteľných požiadaviek na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity.
  • Uplatňovanie podmienok kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja nášho zariadenia, vytváranie prostredia eliminujúceho vznik možných nezhôd a rizík pri poskytovaní kvality v sociálnych službách. Posilňovanie multidisciplinárnej tímovej spolupráce medzi organizačnými zložkami v zariadení.
  • Vytváranie prostredia pre dlhodobý rast profesionálnej odbornosti, zodpovednosti a vzájomnej dôvery zamestnancov, zameraných na neustále zdokonaľovanie kvality ponúkaných sociálnych služieb.
  • Sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb, implementovanie ich do podmienok zariadenia a dosahovanie stability.
  • Zabezpečovanie neustálej bezpečnosti prijímateľov sociálnej služby v diagnostických a rehabilitačných procesoch.
  • Efektívne nakladenie s dostupnými zdrojmi (materiálnymi, finančnými a personálnymi).
  • Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb monitorovaním rizík.

Manažérstvo kvality

V rámci implementácie podmienok kvality uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, podmienky kvality sú zadefinované v prílohe č.2 k zákonu č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V súčasnosti vytvárame vhodné podmienky na zavádzanie postupov a opatrení ako aj podmienok na spätnú väzbu od prijímateľov, rodinných príslušníkov, komunity i širšej verejnosti.

Cieľom implementácie podmienok kvality je trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pomocou plánovania, konania, usmerňovania, merania a hodnotenia na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby.     

Pridaj komentár