Projekt „Psychodiagnostické metódy“ pre Rehabilitačné stredisko SPOLU o.z.

S cieľom skvalitniť poskytované sociálne služby v našom Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. sídliacom na Vígľašskej 11-13 v Bratislave – Petržalke sme sa rozhodli vypracovať projekt.

Projekt, ktorý by pomohol súčasným aj budúcim prijímateľom sociálnej služby a aby pomohol aj našim zamestnancom, psychologičke a sociálnym pracovníčkam, aby skvalitnili svoju prácu.

Tento náš cieľ sa nám podarilo zrealizovať vďaka Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá nám poskytla dotáciu vo výške 700 € na projekt s názvom „Psychodiagnostické metódy“.

Určite sa teraz pýtate: „Čo sú to psychodiagnostické metódy?“

Psychodiagnostickou metódou rozumieme sústavu podnetov či postupov, ktorými zisťujeme a meriame duševné vlastnosti, stavy a charakteristiky človeka. Tieto metódy môžeme rozdeliť na klinické a testové. Medzi testové metódy zaraďujeme výkonové testy (napr. testy inteligencie, pamäte, pozornosti, kreativity atď.) a testy osobnosti. Práve tieto testové metódy sú to, čo sme vnímali ako dôležité a potrebné v našom zariadení.

Je pre nás a pre našu prácu dôležité vedieť a poznať, akou kapacitou v týchto oblastiach prijímatelia sociálnych služieb v našom zariadení disponujú. Preto sme sa rozhodli kúpiť inteligenčné testy, ktorými okrem inteligenčného kvocientu (IQ) zistíme aj jednotlivé kognitívne funkcie (napr. pamäť či pozornosť), testy osobnosti a test kreativity.

Na základe výsledkov z týchto testových metód budeme vedieť lepšie nastaviť Individuálne rozvojové plány pre našich prijímateľov sociálnych služieb a skvalitníme nami poskytované psychologické a sociálne služby.

Prijímatelia sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku sa postupne zúčastnia psychologického vyšetrenia s pani psychologičkou, ktorá na základe toho vypracuje psychologický posudok, ktorý pomôže v nastavovaní cieľov práce. Taktiež je to dôležité pre budúcich prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sa rozhodnú navštevovať naše zariadenie. Pri nástupe do rehabilitačného strediska vykoná psychológ/-ička úvodnú psychodiagnostiku prijímateľa sociálnej služby a na základe výsledkov z testovania sa stanovia ciele práce. Psychodiagnostické vyšetrenie sa môže absolvovať pravidelne v ročných intervaloch, čím môžeme postrehnúť zmeny v psychike či osobnosti prijímateľov sociálnych služieb.

V Rehabilitačnom stredisku SPOLU o.z. sa snažíme napredovať a poskytovať čo najlepšie psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú rehabilitáciu.

Ďakujeme za poskytnutú dotáciu od Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Pridaj komentár