Krúžková činnosť s podporou MČ Petržalka

Od 1.10.2019 opäť organizujeme krúžkovú činnosť pre našich prijímateľov sociálnej služby. Tentokrát sa zameriame na prácu s hlinou a na muzikoterapiu.

Práca s hlinou, s rôznym materiálom patrí medzi najefektívnejšie cvičenia jemnej motoriky, ktoré je z pohľadu ďalšieho rozvoja myslenia dôležité. Nielenže sa rozvíjajú drobné svaly, grafomotorika, ale pomáha to aj k automatizácii rôznych zručností, ktoré v každodennom živote potrebujeme vyriešiť, ako je napr. písanie, či obliekanie-sebaobslužné činnosti a pod. Taktiež v konečnom dôsledku prispievajú k samostatnosti. Veľkou výhodou pri práci s hlinou a keramikou je, že aj človek s mentálnym znevýhodnením z toho dokáže vyrobiť výrobok, ktorý sa môže predať, čím si môže zarobiť alebo prispieť organizácii, v ktorej sa o neho starajú a tým sa bude cítiť potrebný. A byť potrebný a užitočný potrebuje byť každý z nás. Patrí to medzi najzákladnejšie ľudské potreby. Takouto pracovnou terapiou dokážu byť pre spoločnosť aj títo ľudia užitoční a vrátiť aspoň čiastočne to, čo do nich spoločnosť vložila a samozrejme to má vplyv aj na postupné predlžovanie koncentrácie a upokojenie.
Muzikoterpia v nás prebúdza rytmus, a práve muzikoterapiou sa dokážu aj ľudia s mentálnym znevýhodnením najviac upokojiť, zrelaxovať, zmierniť sebapoškodzovacie prejavy, ale aj presne naopak, dokážu sa pohybovo aktivovať. Prispieva to k ich socializácii, rozvoju hrubej motoriky, k dramatizácii, rozvíja to u nich sebarealizáciu a sebavyjadrovanie. To čo nie sú schopní vyjadriť slovne, dokážu vyjadriť hrou na hudobnom nástroji alebo tancom. Dokážu vyjadriť negatívne ale aj pozitívne pocity a tým dokážu minimalizovať stres, napätie, frustráciu, hnev, smútok alebo vyjadriť aj radosť či šťastie.

Na realizácii projektu krúžkovej činnosti sa podieľala Mestská časť Petržalka poskytnutím finančnej dotácie.

Pridaj komentár